NOTA PRAWNA

Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego (https://sparkmortar.com) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Serwis jest własnością spółki Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 286429, kapitał zakładowy 250 000 zł, NIP 101-000-39-28, nr w rejestrze BDO: 000443032.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują Spark and Mortar sp. z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody Spark and Mortar sp. z o.o.

Spark and Mortar sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w serwisie przeznaczone są dla osób zainteresowanych złożeniem aplikacji na wybrane stanowisko pracy w strukturach Spark and Mortar sp. z o.o.

Przesłane przez użytkowników serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. Spark and Mortar sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Spark and Mortar sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spark and Mortar sp. z o.o. oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Spark and Mortar sp. z o.o.  zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje należy zgłaszać pisemnie, na adres Spark and Mortar sp. z o.o. wskazany w niniejszej nocie prawnej. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.