Otwarty nabór partnerów do wspólnego przeprowadzenia projektu B+R

data publikacji: 11.10.2018

Firma Spark and Mortar sp. z o.o. (dalej Spółka), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przeprowadzenia projektu B+R dotyczącego stworzenia algorytmu spersonalizowanej suplementacji, zwanego dalej Projektem. Projekt jest planowany do współfinansowania w ramach programu 1.1.1 SZYBKA ŚCIEŻKA: BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, nabór V do 30.11.

W ramach naboru Spółka poszukuje 2 partnerów:

1. specjalizującego się w naukach o żywieniu człowieka

2. specjalizującego się w zagadnieniach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu stworzenia
i) algorytmu rekomendacji spersonalizowanej suplementacji, opartego o najnowsze badania naukowe z dziedziny żywienia człowieka oraz technologię sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego

ii) procesu i narzędzi diagnostycznych umożliwiających określenie niedoborów składników odżywczych w organizmie

iii) portfolio produktów adresujących zidentyfikowane potrzeby suplementacyjne

IIa. Zakres tematyczny partnerstwa w obszarze nauk o żywieniu człowieka- w ramach Projektu planuje się:

1. Opracowanie zestawu parametrów zdrowotnych i/lub żywieniowych kompleksowo obrazujących potrzeby suplementacyjne klientów i możliwych do zastosowania w algorytmie

2. Wsparcie przy opracowaniu metod diagnostycznych pozwalających na określenie niedoborów substancji odżywczych w organizmie

3. Opracowanie ścieżek rekomendacji suplementacyjnych bazujących na poziomie parametrów zdrowotnych i/lub żywieniowych – w oparciu o aktualną wiedzę o żywieniu człowieka i suplementacji

4. Weryfikację prawidłowości wskazań algorytmu pod kątem aktualnej wiedzy o żywieniu człowieka i suplementacji oraz zarekomendowanie zmian na podstawie wyników przeprowadzonych testów laboratoryjnych oraz w warunkach zbliżonych do rynkowych

5. Wsparcie przy opracowaniu specyfikacji oraz wyborze typów suplementów diety adresujących potrzeby ujawnione w drodze stosowania algorytmu

IIb. Zakres tematyczny partnerstwa w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego- w ramach Projektu planuje się:

1. Opracowanie koncepcji oraz wykonanie prototypu algorytmu

2. Przebadanie i przetestowanie prawidłowości działania algorytmu w warunkach laboratoryjnych

3. Opracowanie docelowego kształtu algorytmu

4. Przebadanie i przetestowanie prawidłowości działania algorytmu w warunkach zbliżonych do rynkowych

5. Optymalizacja algorytmu na podstawie wyników przeprowadzonych testów

III. Forma prawna partnera:

1. Jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 p. 9 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620).

IV. Wymagania:

1. Do postępowania może przystąpić podmiot posiadający formę prawną określoną w p. III, który posiada:

a) niezbędną do realizacji Projektu wiedzę i doświadczenie (publikacje, projekty z biznesem itp.)

b) wykwalifikowaną kadrę naukową (kwalifikacje, doświadczenie, dorobek naukowy), która może zostać dedykowana do Projektu, w tym min. 1 osoba z tytułem Doktora lub Doktora Inżyniera

c) niezbędne narzędzia oraz zasoby wiedzy konieczne do realizacji projektu

d) siedzibę poza granicami woj. mazowieckiego (wyłączonego z programu jako region rozwinięty)

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Prezentację działalności kandydata w zakresie działalności B+R, zwłaszcza w zakresie bliskim do zakresu Projektu (osobno  partnerzy do nauki o żywieniu człowieka oraz do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego)

2. Zakres proponowanych działań opisanych w p.. II powyżej

3. Wstępną propozycję kosztów realizacji projektu ze strony kandydata.

4. Ramowy opis dot. wnoszonych zasobów ludzkich oraz technicznych.

VI. Termin składania zgłoszeń:

Do dnia 15.11.2018 (decyduje data dostarczenia na adres email lub fizyczny wskazany w p. VII)

VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Dokumenty elektroniczne w języku polskim: wysyłka na adres email m.jankowski@sparkmortar.com

i/lub

Dokumenty papierowe w języku polskim: wysyłka pocztą (list polecony) na adres Spark & Mortar, Poleczki 35, 02-822 Warszawa

VIII. Kryteria punktacji i wyboru Partnera (od 0 do 30 punktów):

1. Posiadanie przez jednostką naukową:

a) kategorii min. B – 5p.

b) kategorii A / A+ – dodatkowe 2p.

2. Wcześniejsza współpraca w zakresie projektów B+R prowadzona na rzecz lub wspólnie z podmiotami komercyjnymi – 5 p.

3. Zgodność zakresu badań naukowych prowadzonych przez kandydata z celami Projektu – max 5 p.

4. Jakość proponowanej koncepcji udziału w Projekcie – max 5 p.

5. Szacunkowy koszt realizacji Projektu przez kandydata – max 5 p.

Ocena zgłoszeń zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

IX. Inne:

1. Spółka zastrzega sobie prawo do:

a. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem, którego zgłoszenie zostanie najwyżej ocenione w każdym z obszarów poszukiwań partnera; w/w umowa o partnerstwie będzie miała charakter warunkowy, a jej wdrożenie będzie uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania

b. unieważnienia naboru bez podania przyczyny

c. nierozpatrywania zgłoszeń niespełniających warunków formalnych lub złożonych po terminie

2. W przypadku unieważnienia naboru Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3. Wyniki oceny kandydatur zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spółki i są ostatecznie tzn. nie przysługuje od nich odwołanie.