Regulamin korzystania z serwisu sparkmortar.com

Regulamin określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego http://sparkmortar.com oraz strony produktowe, do których odesłanie znajduje się na www stronie i inne serwisy np. hellozdrowie.pl, zwanego dalej Serwisem i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Serwis jest własnością spółki Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286429, kapitał zakładowy 250.000zł, NIP 101 000 39 28, nr w rejestrze BDO: 000443032.

W ramach Serwisu dostarczane są Użytkownikom przez Spark and Mortar usługi świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności:

  • możliwość zapoznania się z treściami Serwisu o charakterze informacyjnym lub reklamowym,
  • możliwość zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych,
  • możliwość zadawania pytań o produkty Spark and Mortar ekspertom wewnętrznym i zewnętrznym,
  • możliwość skontaktowania się z Spark and Mortar w każdym innym celu (faktury, płatności, reklamacje, dostępność produktu, kontakt z pracownikami).

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady medycznej i diagnozy medycznej. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują Spark and Mortar Sp. z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. W innych przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spark and Mortar.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe (w szczególności produktów) wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody Spark and Mortar sp. z o.o.

Przesłane przez Użytkowników Serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą traktowane jako informacje poufne. Spark and Mortar nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Spark and Mortar zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

Spark and Mortar Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. Spark and Mortar nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisu lub wskutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

Spark and Mortar może każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian w Serwisie.

Spark and Mortar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisie w każdym czasie i dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

Spark and Mortar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spark and Mortar zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje dotyczące serwisu należy zgłaszać pisemnie, na adres Spark and Mortar wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres kontakt@sparkmortar.com. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.