Regulamin korzystania z Serwisów Społecznościowych Spark and Mortar sp. z o.o.

Regulamin określa warunki dotyczące użytkowania profili zakładanych przez Spark and Mortar sp. z o.o. na stronach www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com oraz www.twitter.com lub na innych stronach prowadzących tzw. serwisy społecznościowe, zwanych dalej Serwisami Społecznościowymi i odnosi się do wszystkich ich użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisów Społecznościowych oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Użytkownikiem Serwisów Społecznościowych może być osoba spełniająca warunki do założenia konta we właściwym Serwisie Społecznościowym. Serwisy Społecznościowe są prowadzone przez jest Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286429, kapitał zakładowy 250.000zł, NIP 101 000 39 28, nr w rejestrze BDO: 000443032.

W ramach Serwisów Społecznościowych dostarczane są Użytkownikom przez Spark and Mortar usługi świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności:

  • możliwość zapoznania się z treściami Serwisów Społecznościowych o charakterze informacyjnym lub reklamowym produktów Spark and Mortar lub firmy Spark and Mortar, w tym treści promujących dorobek reklamowego Spark and Mortar sp. z o.o.,
  • przeprowadzanie konkursów marketingowych,
  • możliwość zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych,
  • możliwość zadawania pytań, w tym również w czasie rzeczywistym podczas tzw. czatów, o produkty Spark and Mortar ekspertom wewnętrznym i zewnętrznym,
  • możliwość skontaktowania się z Spark and Mortar w każdym innym celu (faktury, płatności, reklamacje, dostępność produktu, kontakt z pracownikami).

Informacje zamieszczone w Serwisach Społecznościowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zamieszczone w Serwisach Społecznościowych nie stanowią porady medycznej i diagnozy medycznej. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisach Społecznościowych przysługują Spark and Mortar sp. z o.o., chyba że regulaminy stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w Serwisach Społecznościowych może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. W innych przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spark and Mortar.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe (w szczególności produktów) wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody Spark and Mortar sp. z o.o.

Przesłane przez Użytkowników Serwisów Społecznościowych opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w Serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. Spark and Mortar nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów, chyba że regulaminy stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z Serwisów Społecznościowych, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisów Społecznościowych Spark and Mortar.

Spark and Mortar zabrania włączać Serwisy Społecznościowe do innych stron, które nie należą do Spółki, chyba że regulaminy stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

Spark and Mortar Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronach Serwisów Społecznościowych lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z tych Serwisów. Użytkownik Serwisów Społecznościowych dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. Spark and Mortar nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisów Społecznościowych lub w skutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

Spark and Mortar może każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Serwisów Społecznościowych w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian w tych Serwisach.

Spark and Mortar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisach Społecznościowych w każdym czasie i dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

Spark and Mortar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z Serwisów Społecznościowych i ich dalszą eksploatacją.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisów Społecznościowych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że regulaminy stron www.facebook.com ,www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

Spark and Mortar zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisów Społecznościowych.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisów Społecznościowych oraz innego rodzaju reklamacje dotyczące tych Serwisów należy zgłaszać pisemnie, na adres Spark and Mortar wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres kontakt@sparkmortar.com. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w zakresie w jakim nie jest sprzeczny z regulaminami stron www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com lub innych serwisów społecznościowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.